Ketua

dr. Kirana Pritasari, M.Q.I.H

Anggota

Ir. Sodikin Sadek, M.Kes

Anggota

Heru Arnowo, SH, MM.

Anggota

Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A

Anggota

Drs. Thaufik M.M